Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN EN AUTEURSRECHT

 

AUTEURSRECHT

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten en andere materialen op deze website liggen bij Chris Pouw.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Chris Pouw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

“Levend Meesterschap” is een geregistreerde merknaam.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – CHRIS POUW

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Chris Pouw gedane aanbiedingen en door hem gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot sessies, workshops (dag workshop of weekend workshop), cursussen, opleidingen, evenementen (zoals avonden, retreats en reizen) of anderszins, hoe ook genaamd en door welke vestiging ook aangeboden.
 2. Chris Pouw kan ten aanzien van zijn diensten aanvullende voorwaarden laten gelden. Voor zover van toepassing zullen deze bij de informatie op de website over de betreffende workshops, cursussen, opleidingen, evenementen e.d. worden vermeld. Deze aanvullende voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden gelezen.

Artikel 2: Voorbehoud ten aanzien van informatie en prijzen

 1. De op zijn website of elders door Chris Pouw vermelde informatie en prijzen voor zijn diensten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen.
 2. Indien er voor een workshop, cursus of evenement een wijziging in het programma wordt doorgevoerd, zal Chris Pouw de aangemelde cursisten hierover zo spoedig mogelijk per e-mail informeren.
 3. Of en zo ja onder welke voorwaarden sessies, workshops, cursussen of evenementen doorgang vinden, is steeds ter beoordeling van Chris Pouw.

Artikel 3: Aanmelding en betaling

 1. Deelname of gebruikmaking van een dienst van Chris Pouw geschiedt door aanmelding door middel van het daarvoor bestemde online aanmeldingsformulier, tenzij Chris Pouw toestemming heeft gegeven voor een andere wijze van aanmelden. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.
 2. Het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag dient direct bij aanmelding te worden voldaan, tenzij op het aanmeldingsformulier anders staat vermeld of indien er met Chris Pouw over de betaling schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 3. Indien het voor een dienst verschuldigde bedrag niet tijdig en volledig is voldaan, kan Chris Pouw de sessie dan wel de deelname aan de workshop, cursus of het evenement weigeren.

Artikel 4: Annulering sessie

 1. Bij annulering van een sessie tot 2 werkdagen voor de afspraakdatum, wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Het na aftrek van de administratiekosten (eventueel) resterende bedrag wordt binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening. De administratiekosten worden niet doorberekend indien er gelijktijdig een vervangende sessie wordt geboekt.
 2. Bij annulering of verplaatsing binnen 2 werkdagen voor de afspraakdatum, wordt de volledige sessieprijs in rekening gebracht. Een (live)sessie kan omgezet worden in een afstandssessie op het oorspronkelijk afgesproken tijdstip. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de sessie (live sessie) of niet (tijdig) aanmelden in geval van een afstand-sessie, blijft het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5: Annulering workshop, cursus of evenement

 1. Tenzij anders vermeld, geldt voor iedere workshop, cursus of evenement een bedenktijd van 5 dagen. Binnen deze 5 dagen kan deelname kosteloos worden geannuleerd, indien de aanmelding voor de workshop, cursus of het evenement tenminste 10 dagen voor aanvang is gedaan.
 2. Bij annulering in de periode na het verstrijken van de 5 dagen bedenktijd tot aan 5 dagen voor aanvang van de workshop, cursus of het evenement, wordt €15 administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag (na aftrek van de administratiekosten) wordt terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.
 3. Bij annulering binnen 5 dagen vóór de aanvang van een workshop, cursus of evenement blijven de kosten volledig verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden Reizen en Retreats

 1. Tenzij anders vermeld, gelden deze voorwaarden voor iedere reis of retreat.
 2. Voor de reizen en retreats geldt eveneens een bedenktijd van 5 dagen. Bij annulering binnen deze termijn worden de reeds betaalde kosten volledig terugbetaald, mits de reis/retreat tenminste 15 dagen voor de vertrekdatum is geboekt. Bij annulering na het verstrijken van de 5 dagen bedenktijd gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierna vermeld onder artikel 6.3 t/m 6.5.
 3. Bij iedere annulering wordt €75 administratiekosten per persoon in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen 9 en 5 weken voor het begin van een reis/retreat, is 50% van het gehele bedrag verschuldigd.
 5. Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van een reis/retreat, is 100% van het gehele bedrag verschuldigd.

Artikel 7: Opleiding, aanmelding, annulering en voortijdige beëindiging

 1. Na afstemming met Chris Pouw met betrekking tot de geschiktheid van het beoogde opleidingstraject, boek en betaal je dit traject via de website.
 2. Opleidingstrajecten kennen een maximale periode van 12 maanden. Het overeengekomen opleidingsbudget dient in die periode van 12 maanden te zijn besteed.
 3. Cursisten hebben binnen de kaders van het opleidingstraject de mogelijkheid om zelf aanbod te selecteren (zoals weekendworkshops, cursussen, avonden, e.d.). Hierbij geldt dat zij zich minimaal 5 dagen voor aanvang van het aanbod dienen aan te melden via de website. Voor die aanmeldingen ontvangen zij een code die 12 maanden geldig is. Bij annulering gelden de bepalingen zoals opgenomen in artikel 5 en 6.
 4. Reis- & verblijfskosten van retreats of reizen maken nooit deel uit van het opleidingstraject en dienen apart via de website geboekt en betaald te worden. Bij aanvang van het traject ontvangt de cursist daarover instructies.
 5. Wanneer een opleidingstraject tussentijds wordt beëindigd zal geen restitutie van de opleidingskosten plaatsvinden. Door de docent wordt bepaald wat de resterende waarde is van het nog niet genoten aanbod in het kader van het overeengekomen opleidingstraject. De cursist krijgt de mogelijkheid om voor deze waarde ander aanbod te selecteren bij Chris Pouw. Dit wordt schriftelijk bevestigd.
 6. Bij overschrijding van het budget van de in het kader van het opleidingstraject geboekte aanbod, stuurt Chris Pouw een aanvullende factuur.

Artikel 8: Annulering door Chris Pouw

 1. In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of begeleider dan wel in situaties van overmacht, behoudt Chris Pouw zich het recht voor om een workshop, cursus of een evenement te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail, en in geval van annulering binnen 2 dagen voor de aanvang, ook telefonisch. Bij annulering wordt de volledige kosten, voor zover ten tijde van de annulering door de deelnemer voldaan, binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door deelnemers aan sessies, workshops, cursussen of evenementen aan Chris Pouw bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens, worden door docenten en medewerkers van Chris Pouw strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij een deelnemer hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Artikel 10: Cursusmateriaal        

 1. Bij sommige workshops zijn materialen zoals een kristal of een tinctuur bij de prijs inbegrepen. Dit staat aangegeven bij de beschrijving van de betreffende workshop op de website. Alle overige in de cursus ter beschikking gestelde materialen (stenen, kristallen, oliën, boeken etc.) mogen uitsluitend tijdens de workshop volgens instructie van de docent worden gebruikt en blijven eigendom van Chris Pouw. Het is niet toegestaan om zonder toestemming workshopmaterialen uit de cursusruimte mee te nemen naar elders.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Chris Pouw en zijn medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan sessies, workshops, cursussen, opleidingen of evenementen aangeboden door dan wel georganiseerd vanuit Chris Pouw.
 2. Deelnemers aan reizen en retreats dienen zelf te zorgen voor een afdoende verzekering tegen ziektekosten in het buitenland en tegen schade ontstaan tijdens of in verband met de reis.

Artikel 12: Goede emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid

 1. Voor het volgen van of deelnemen aan sessies, workshops, cursussen, evenementen en opleidingen zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, dan adviseert Chris Pouw om dit met hem te overleggen vóór aanmelding voor een dienst. Dit hoeft geen belemmering te zijn. In sommige gevallen kan na toestemming van of overleg met de behandelend arts/specialist of huisarts (alsnog) gebruik worden gemaakt van de diensten van Chris Pouw.
 2. Bij overmatig gebruik van alcohol of drugs adviseert Chris Pouw geen sessies, workshops, cursussen, evenementen en opleidingen bij hem te volgen.

Artikel 13: Medische zorg

 1. Diensten of producten van Chris Pouw dan wel adviezen die daaruit voortkomen zijn nooit bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze kunnen wel een bijdrage leveren aan het genezings- of helingsproces. Chris Pouw adviseert om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar aanleiding van informatie die door Chris Pouw (online) wordt verstrekt.

Artikel 14: Toekomstvoorspellingen

 1. Medewerkers van Chris Pouw doen geen toekomstvoorspellingen. Informatie over toekomstige ontwikkelingen of gebeurtenissen kan echter wel tijdens een sessie, workshop of evenement bij de medewerker/docent doorkomen en door deze worden gedeeld met de deelnemer(s). Aan dergelijke informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Chris Pouw worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website van Chris Pouw gepubliceerd. Indien een wijziging van wezenlijke belang is voor op dat moment al aangemelde deelnemers van workshops, cursussen en/of evenementen, dan zal Chris Pouw hen ook persoonlijk informeren.

Artikel 16: Toepasselijk recht

 

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Chris Pouw is het Nederlands recht van toepassing.
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!